"มหาดไทย" ชี้แจงข้อวิจารณ์ "ไทยนิยม ยั่งยืน"ย้ำ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด.

Publish 2018-03-11 12:52:38


จากกรณีที่นายเกียรติ สิทธีอมร อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "มองการณ์ไกลประเทศไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการผูกขาดเศรษฐกิจ" ตอนหนึ่งว่า...โครงการไทยนิยมฯ ที่มีการกำหนดงบประมาณไว้ล่วงหน้า โดยที่ยังไม่แน่ชัดว่า โครงการคืออะไร สอดคล้องกับกลุ่มที่จะต้องช่วยเหลือหรือไม่...นั้น

 จากกรณีดังกล่าว นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนจะร่วมกันระบุปัญหาที่แท้จริงของชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือนำความต้องการของประชาชน/ชุมชนนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะถูกเสนอโดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วย ถนน น้ำเพื่อการบริโภค/อุปโภค ระบบไฟฟ้า จึงเป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (bottom up)

    ทั้งนี้ ในการบริหารงบประมาณการลงเวทีประชาคมได้คำนึงถึงความคุ้มค่าและความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงาน "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด.

 


เรียบเรียงโดย : ปรีชา เนียมไธสง