สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ไทย 2561
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ ความว่า "พรปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2561 ...ขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศล ผลบุญ แห่งความดีที่ทุกคน...ได้กระทำมาแล้ว จงร่วมกันเป็นปัจจัย อำนวยพรปีใหม่ไทยแด่ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขกาย สบายใจ ประสงค์สิ่งหนึ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์... ดังที่ประสงค์ ทุกประการเทอญฯ"ภาพจาก : เพจ สมเด็จพระสังฆราช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง